Uygur Profes?r: A??r?c?l?k, Uygur kültürüne de zarar verdi

2019-02-15 16:09:33

Uygur Profesör: A??r?c?l?k, Uygur kültürüne de zarar verdi

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi Tar?m Mekanik Genel Müdürlü?ü Ba?kan Yard?mc?s? Profesör Gülnar Ubul, son iki y?lda Xinjiang'da terörle mücadelede önleyici tedbirlere ba?vuruldu?unu ve mesleki e?itim sistemi geli?tirildi?ini hat?rlatarak, bunda amac?n bütün etnik gruplardan vatanda?lar?n radikal dincilik tuza??ndan kurtulmalar?n? ve huzurlu bir ortamda ya?amalar?n? sa?lamak oldu?unu belirtti.

‘A??r?c?l?k, Uygur kültürüne de zarar verdi'

Gülnar Ubul akademik çal??malar? ve yazd??? makalelerle uzun y?llard?r terör olaylar?na kar?? ç?k?yor. Ubul, kaleme ald??? “Ayd?nlar ?çin ?ki Görev: Adalet ve Cesaret” ba?l?kl? yaz?da önemli tespitlerde bulunuyor.

Ubul yaz?s?nda, reform ve d??a aç?lma döneminde yeti?en bir ayd?n olarak, Xinjiang'?n güney kesimindeki çe?itli yerlerde ö?retmenlik yapt???n? ve etnik gruplar aras?ndaki temasta köprü rolü oynad???n? belirtiyor. 1990'l? y?llardan bu yana Pan-?slamc?l?k ve Pan-Türkçülü?ün tekrar etkili olmaya ve radikal dincili?in de bölgeye s?zmaya ba?lad???na dikkati çeken Ubul, bu unsurlar?n etkisiyle bölge halk?n?n müzik, dans, sinema gibi modern ya?am aktivitelerine direnmeye ba?lad???n? kaydediyor. Ubul, Uygur geleneksel kültürünü koruma bahanesiyle Uygurlar?n tarihi gerçeklerini sapt?ran ve Uygur halk?n?n Çin ulusuyla kan ba??n? inkar eden “çifte pan dü?üncesinin” yenili?e kar?? bir direnç olu?turdu?unu yaz?yor. Yazara göre bu direnç, Uygur kültürünün sa?l?kl? geli?mesini de engelliyor. Makalede, ülkeye zarar veren ayr?l?kç? güçlerin öncülü?üne soyunanlar?n, yapt?klar? bölücü eylemlerin cezas?n? yasalara göre en a??r ?ekilde çektiklerine i?aret edildi.

‘Sap?k fikirlerle halk? zehirlediler'

Uygur profesör Gülnar Ubul, ayn? makalesinde, bu tip a??r?c? ki?ilerin, halk?n saf dini ve etnik duygular?n? kullanarak fanatizmi k??k?rtt?klar?n? ve radikal dinci fikirleri yayd?klar?n? belirtti. Bu ki?ilerin, “Kim bir kafiri öldürürse 10 y?l ibadet etmi? kadar sevap al?r” gibi sap?k fikirlerle halk? zehirlediklerine dikkat çeken Ubul, sözde “cihat” ve “?ehadet” gibi kavramlar?n da bu söyleme alet edildi?ini yazd?. Baz? ki?iler bu iddialar?n tesirinde kalarak terör gruplar?na kat?ld? ve adeta bir ölüm makinesine dönü?tü. Radikaller, kendi sap?k fikirlerini halk?n saf dini inançlar?n?n yerine koyarak, kendilerine uymayanlar? “kafir, hain” gibi etiketlerle yaftalamaktan geri durmad?. Bu kesim özellikle yurtsever dini ?ahsiyetleri hedef al?yor, hakaretlerle bu ki?ileri yal?tmaya çal???yordu. Bu k??k?rtmalar?n etkisiyle, baz? s?radan vatanda?lar dahi yasaya ayk?r? ad?mlar atmak zorunda kald?.

Uygur profesör, Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki mesleki e?itim merkezlerinin nihai amac?n?n, tüm etnik gruplara mensup vatanda?lar?n radikal dincilikten kurtar?lmas? oldu?unu savunuyor. Bu okullara gelenler, hem ülkenin resmi dili olan Çinceyi ö?reniyor, hem ya?ad??? ülkenin yasalar?n? anl?yor ve hem de mesleki beceri ediniyor. Böylece kursiyerler hem radikal dincili?in a??ndan uzakla?m?? oluyor hem de modern hayata daha kolay adapte olman?n yollar?n? buluyor.

Gülnar Ubul makalesinde ?unlar? yazd?:

“Eskiden memleketim Ka?gar'?n k?rsal kesimlerinde pek çok kad?n evinden d??ar? ç?kamazd?, çocuklar?n? da okula göndermezlerdi. Hayatlar?nda ne müzik ne dans vard?. ?imdiyse kad?nlar e?itime, modern bilgiye eri?iyor ve yeteneklerini geli?tiriyorlar. Radikal dü?üncelerden kurtularak yerel fabrikalarda istihdam ediliyorlar, böylece evlerinden çok uzakla?madan para kazanabiliyorlar. Baz? kad?nlar ailelerinin ana gelir kayna??n? olu?turuyor. Son y?llarda halk?n ya?am ?artlar? günbegün iyile?iyor. Bütün bu gerçekler gün gibi ortadayken, yap?lan iftiralar kabul edilemez.”

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博客户端下载 申博太阳城直营网 申博直营网 ag国际馆
申博游戏代理 申博太阳城娱乐现金网 菲律宾申博娱乐官方 沙龙娱乐游戏登入
申博游戏注册 申博代理 申博娱乐手机版 百家乐登入网址
申博电子游戏 太阳城手机版 澳门大三巴赌场 老虎机游戏
盛618登入 申博太阳城 菲律宾太阳城申博 申博官网登录