?in ve Suudi Arabistan finans i?birli?ini derinle?tiriyor

2019-02-22 11:55:18 申博游戏登入

Çin-Suudi Arabistan Finansal Diyalog Toplant?s? dün, Beijing'de gerçekle?ti. Böylece, Çin ile Suudi Arabistan aras?ndaki üst düzey ortak komiteye geçen y?l mali alt komite dahil edilmesinden bu yana ilk toplant? düzenlendi. Taraflar toplant?da, makro ekonomik durum ve politikalar, küresel ekonomik yöneti?im, ikili mali ve finansal i?birli?i gibi konular? ele alarak, kar??l?kl? yarar ve ortak kazanca dayal? i?birli?i çerçevesinde birçok anla?maya vard?.

Çin Maliye Bakan Yard?mc?s? Zou Jiayi, toplant? yapt??? konu?mada, Çin ve Suudi Arabistan ekonomilerinin birbirini tamamlad???na ve kalk?nma stratejilerinin de birbiriyle yüksek seviyede uyumlu oldu?una i?aret etti.

Zou, iki taraf?n, kilit alanlardaki i?birli?ine odaklanarak, aradaki yat?r?m ve i?birli?ine daha fazla mali ve finansal destek sa?lamas?n? temenni etti?ini söyledi.

Zou, Çin ve Suudi Arabistan aras?ndaki siyasi güven, Ku?ak ve Yol inisiyatifinin Suudi Arabistan'?n "2030 Vizyonu" ile kenetlenmesinin sa?lanmas? ve Çin'in d??a aç?lmas?n?n geni?letilmesinin ikili i?birli?ine büyük fayda getirece?ini ifade etti. Zou, “?ki taraf?n, Ku?ak ve Yol çerçevesindeki finans i?birli?ini ilerletmesi, enerji, altyap? in?as? ve endüstri bölgeleri in?as?na finans deste?i sa?lamas?, para takas? gerçekle?tirmesi, s?n?r ötesi tahvil yay?nlamas? ve ticari ortam? düzeltmesi gerekiyor. ?ki taraf, finansal kurulu?lar?n kar?? taraf?n piyasas?nda yürüttü?ü çal??malar? geni?letmesine destek vermeli” ?eklinde konu?tu.

?ki ülkenin kar??la?t??? mü?terek sorunlar?n çözümü için koordinasyon ve i?birli?inin çok tarafl? çerçevede güçlendirilmesi önersinde bulunan Zou, Suudi Arabistan'?n 2020'de ev sahipli?i yapaca?? G20 Zirvesi'ni desteklediklerini dile getirdi. Zou, G20 ülkelerinin makro ekonomik politikalar? aras?nda e?güdüm sa?lamak ve küresel risklerle daha verimli bir ?ekilde mücadele etmek için Suudi Arabistan'la ortak çaba harcamaya haz?r olduklar?n? vurgulad?.

Çin'in, Dünya Bankas? ve Uluslararas? Para Fonu'ndaki (IMF) reformlar?n ilerletilmesine destek verdi?ini kaydeden Zou, Asya Altyap? Yat?r?m Bankas? gibi yeni çok tarafl? kalk?nd?rma kurulu?lar?n?n daha aktif rol oynamas?n? desteklediklerini dile getirdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakan? Yard?mc?s? Hamad Al-Bazai ise, Suudi Arabistan ve Çin'in geli?en iki ülke oldu?unu, iki taraf?n da büyük f?rsatlarla kar??la?t???n? ve iki ülkenin de büyük geli?me potansiyeli bulundu?unu söyledi.

Suudi Arabistan'?n Çin'in küresel ekonomi arenas?nda oynad??? önemli rolü destekledi?ine dikkat çeken Hamad Al-Bazai, Çin'le somut mali ve finansal i?birli?ini güçlendirerek, iki ülkenin ekonomik geli?imini ortakla?a ilerletmeye haz?r olduklar?n? vurgulad?.

Hamad Al-Bazai, “Bu fikirleri gerçekle?tirmeyi umuyoruz. Özellikle iki ülkenin ekonomisi yeni kalk?nma f?rsatlar?yla kar?? kar??ya. Bu bizim için önemli. Çin, uluslararas? ekonomik sistemde önemli bir yere sahip. Uluslararas? ekonomik alanda e?siz bir rol oynamakta. Ayn? zamanda Çin, her zaman dengeli ve istikrarl? politika uyguluyor. Örne?in, Çin'in uluslararas? enerji piyasas?ndaki ve Uluslararas? Enerji Konferans?'ndaki konumu ve tutumu çok olumlu, somut ve dengeli. Bu da gelecekteki i?birli?imiz için çok yararl? ve faydal?." ifadesini kulland?.

 Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博娱乐手机版 申博太阳城现金网 澳门赌场 申博现金网址
菲律宾申博网上 申博太阳城游戏帐号 申博游戏手机怎么下载 菲律宾申博在线登入网址登入
捕鱼游戏 百家乐真人游戏 申博娱乐手机登入 太阳城手机版
777老虎机游戏登入 太阳城亚洲 申博娱乐开户 澳门百家乐
ag真人百家乐 菲律宾太城申博 申博太阳城 申博会员登入