“Xinjiang'da Türk ürünlerine ilgi yo?un”

2015-07-02 10:54:57

“Xinjiang'da Türk ürünlerine ilgi yo?un”

Xinjiang'da Türk ürünlerinin sat?ld??? Türkiye Ticaret Merkezi, 2012 y?l?ndan bu yana hizmette. Merkezde i?letme sahibi esnaf, ürünlere ilginin yo?un oldu?unu söylüyor.

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'de 3 y?ldan fazla süredir faaliyet gösteren Türkiye Ticaret Merkezi, bölgede Türk ürünlerinin tan?t?lmas?na katk? sa?l?yor.

Türk mal? haricinde ürün satmak yasak

Xinjiang'?n, bilhassa da Urumçi'nin farkl? noktalar?nda Türk ürünlerinin sat?ld??? dükkânlar bulmak mümkün. Zira, bölgede ya?ayanlar?n Türkiye'ye ve Türk ürünlerine yo?un ilgisi var.

Ancak, Türkiye Ticaret Merkezi, iki ülke yönetimlerinin de destekleriyle kurulan özgün bir giri?im.

Urumçi'nin en ünlü turistik mekân? olan Büyük Pazar'?n hemen kar??s?nda bulunan Türkiye Ticaret Merkezi'nde yer alan ma?azalar?n tamam? Türk ürünleriyle dolu. Bunun yan?nda, bu politikan?n korunmas?nda ?srar ediliyor ve buna ayk?r? giri?imlerde bulunanlar?, yani ma?azalar?na gizlice ba?ka yerlerden mallar sokan i?letmecileri, kalite kurallar?n? ihlal edenleri cezalar bekliyor.

Türkiye Ticaret Merkezi'nde bulunan ma?azalarda a??rl?kl? olarak tekstil ve giyim ürünleri göze çarp?yor. Bunun yan?nda, g?da ürünleri satan da birçok dükkân var. Ayn? katta, Türk çay? ve kahvesi içebilece?iniz bir kafeterya da mevcut.

Görü?lerini ald???m?z Uygur esnaf Maimati Niyaz g?da ürünleri sat?yor ve i?lerinden memnun oldu?unu dile getiriyor.

“Biz Türkiye'deki ET? ?irketinin Çin'deki acentesiyiz. ?u an i?lerimiz iyi gidiyor. Büyük bir tar?m ülkesi olan Türkiye'nin tar?m sektörü de geli?mi?. Türkiye'deki g?da fiyatlar? Çin'deki g?da fiyatlar?na benziyor. G?da ürünlerinin rekabet gücü de yüksek.”

?lgiyle birlikte rekabet de art?yor

Türkiye Ticaret Merkezi içindeki Türk esnaf?n say?s? ise ?u an için çok de?il. Diyarbak?rl? Metin ?ahin, uzun y?llard?r tekstille u?ra??yor ve 3 y?ld?r Urumçi'de bir ma?aza i?letiyor. Giyim ürünleri satan “Elizima” markas? alt?nda hem Türkiye Ticaret Merkezi içinde sat?? yapt?klar?n? hem de bölgedeki baz? ma?azalara ürün gönderdiklerini belirtiyor.

Metin ?ahin, daha önce farkl? ülkelerde de i? yapt???n?, ancak Çin'de kendilerine büyük kolayl?klar sa?land???n? dile getiriyor.

?ahin, bölgede ya?ayanlar?n Türk mallar?na ilgisinin çok fazla oldu?unu belirtiyor. Kaliteli i? yapan?n ayakta kalabilece?ini dile getiren ?ahin, ürünlerine güvendiklerini söylüyor.

Çinli mü?terilerin bilhassa kanserojen içermeyen ürünler arad???na, bu yüzden kaliteye önem verdiklerine dikkat çeken ?ahin, kaliteyi ön planda tutmalar?n?n meyvesini ald?klar?na i?aret ediyor.

Urumçi'deki Türkiye Ticaret Merkezi'nin özgün niteli?inin Türk mallar? d???nda di?er ürünlerin sat?lmas?na müsaade edilmemesi oldu?unu belirten Metin ?ahin, bu konudaki denetimin s?k? oldu?unu söylüyor.

?ahin, ma?azayla iki Uygur personelin yan?nda e?i ve kendisinin ilgilendi?ini dile getiriyor. Yak?n zamanda internet üzerinden sat?? için çal??malara ba?lad?klar?n? belirten ?ahin, böylelikle Çin'in farkl? bölgelerine de yava? yava? ula?may? hedeflediklerini ifade ediyor.


Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博娱乐 太阳城亚洲开户 申博太阳城 申博客户端下载
申博在线直营网登入 申博太阳注册 申博太阳城现金网登入 申博娱乐现金网
太阳城 太阳城申博开户 老虎机游戏 太阳城
真钱百家乐 百家乐 太阳城亚洲注册 百家乐
申博会员登入 太阳城申博官网 777老虎机游戏登入 保险百家乐