Pekin'den Beijing'e bir ?ehrin adlar?

2016-06-22 16:14:14 申博游戏登入

Pekin'den Beijing'e bir ?ehrin adlar?

Bir ?ehri ?ehir yapan unsurlar aras?nda, ?ehrin ismi ne kadar yer tutar? ?ehrin ismi de?i?ti?inde, ?ehirden neler gider, yeni isim neler getirir?

Mevzubahis Beijing oldu?unda, ?ehrin isimler silsilesini izlemek, tarihte üç bin y?ll?k bir yolculu?a ç?kmak demek...

***

Bugün Beijing'in bulundu?u bölgede ilk kent izleri, MÖ 1027-770 y?llar? aras?nda hüküm süren Bat? Zhou Hanedan? döneminde ba?lar. O y?llarda Beijing, ji, yani sazl?k adl? ufak bir yerle?im birimidir.

Sava?an Devletler dönemi, yani MÖ 475'ten ba?lay?p MÖ 221 y?l?na uzanan süreçte, Çin'de kentle?me devrimi ya?an?r. Surlar, kap?lar, geni? yollar, ?ehir mimarisinin temel ö?eleri kuvvetli biçimde kendini gösterir. Sava?an Devlet döneminde Çin, çok say?da yerel beylik taraf?ndan idare edilmektedir, Beijing'in bulundu?u bölgeyi Yan adl? bir beylik kontrol etmektedir. Kentin ad? Yanjing olmu?tur. Yani Yan'in ba?kenti.

MÖ 221'de Çin'in tarihte ilk kez siyasi olarak birle?mesiyle, Yanjing'in stratejik önemi artar. Kentte ticari faaliyetler canlan?r. Han Hanedan? döneminde kentin ad? Youzhou olur: Huzur ?ehri.

Kentin isimler tarihinde belki en uzun ömürlüsü Youzhou ismi olur. Bin y?l?n sonlar?na kadar kent bu adla an?l?r. Ta ki 907 y?l?nda, bir bozk?r halk? olan Kitanlar, kentin kap?lar?na dayanana kadar. Kentin ba?kent olmaya yazg?l?d?r, dolay?s?yla kente talip olan her hanedan, yan?nda kent için uygun gördü?ü bir isim de getirmi?tir. 907 y?l?nda Liao Hanedan? kuruldu?unda, Kitanlar kente Nanjing ad?n? verir.

Bugün Çin'de Nanjing adl? bir ba?ka kent var, Çin Cumhuriyeti'nin ba?kenti olan Nanjing, güney ba?kent anlam?ndad?r. Peki, Çin'in kuzeyindeki Beijing kenti, nas?l olur da güney ba?kent olarak adland?r?l?r? Kitan halk?, buraya güney derken, elbette ülkenin kuzeydo?usundaki kendi anayurtlar?n? referans al?yorlard?... Pekin art?k, ovan?n kuzeyinin de?il, bozk?r?n güneyinin ba?kentidir. Ancak belki de bu isim içlerine sinmemi? olacak, yahut co?rafya alg?lar? de?i?mi? olacak ki, Kitanlar k?sa süre sonra kente yeni bir isim uygun görürler: Serçe kenti.

1215 y?l?na gelindi?inde kentte Mo?ol dönemi ba?lar. Mo?ollar kente kendi dillerinde Hanbal?k derler, bal?k eski Türkçede kent anlam?na geliyordu, Ka?garl? Mahmud, Türk dünyas?nda Be?bal?k, Yang?bal?k gibi önemli kentler oldu?unu not ediyor. Mo?ollar?n Yuan Hanedan? döneminde, kent Çince Dadu olarak adland?r?l?r: Muhte?em ba?kent!

??te bu dönemde kentin önemli bir misafiri vard?r, Çin'e gelip gidi?i ku?kularla dolu olsa da, ?talyan seyyah Marco Polo'nun yolu Çin'in ba?kentine dü?er... ?öyle tan?mlar Venedikli, muhte?em ba?kenti:

“Kentin evlerinin in?a edildi?i tüm araziler, kare biçimli ve düz hatlar boyunca olu?turulmu?tur; orant?l? büyüklükte avlular ve bahçeler... Her kare biçimli arazi, trafik düzeni için güzel sokaklarla çevrelenmi?tir; ve bu yüzden bütün kent, t?pk? bir satranç tahtas? gibi kare alanlar içinde düzenlenmi?tir. Kentin tam ortas?nda büyük bir saat vard?r, ba?ka bir deyi?le bir çan. Gece yar?s? çan üç kez çald???nda hiç kimse kentin d???na ç?kamaz.”

Mo?ollar?n ard?ndan kurulan Ming Hanedan?'yla kentin tarihinde ba?ka bir dönem ba?lar. Ming imparatoru, buraya muhte?em bir ba?kent in?a edilmesi talimat?n? verir. 1402 y?l?nda ba?layan in?a çal??malar?, yakla??k yirmi y?l sürer. 1421 y?l?nda düzenlenen aç?l?? törenine, dünyan?n çe?itli ülkelerinden çok say?da elçi de davet edilmi?tir. Dönemin Arap ve ?ranl? seyyahlar?n?n gezi notlar?nda bu aç?l?? törenine dair anlat?mlara rastlamak mümkündür.

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 申博138官网 申博138开户 777老虎机游戏登入 申博登录网址
澳门申博网上娱乐登入 申博游戏登录官网 菲律宾太阳城申博管理网 菲律宾申博现金网登入
ag娱乐登入 ag国际馆 申博太阳城登入 申博游戏下载
咪牌百家乐 百家乐真人游戏 申博太阳城 申博游戏登入不了
太阳城会员登入 网上百家乐 太阳城代理 申博太阳城现金网