Bir k?y hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

2016-06-20 14:03:03 申博游戏登入

Bir k?y hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

Bir köy hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

Çin sinemas?n?n dördüncü nesil yönetmenlerinden Wu Tianming'in son filmi “Bai Niao Chao Feng” (Anka Ku?u ?ark?s?) 6 May?s'ta Çin'de gösterime girdi.

Filmde suona (geleneksel bir Çin çalg?s?, bir çe?it zurna) çalan bir genç ve bir suona üstad? aras?ndaki ba? anlat?l?yor.

Film, suona ustalar?n?n yükseli? ve çökü?üne odaklan?yor. Çin geleneksel çalg?s? suonan?n giderek kaybolmas?n?n arka plan?nda, h?zl? kentle?me sürecinin, k?rsal ya?amdan hangi de?erleri götürdü?ü hissediliyor.

Filmde Tianmin adl? bir çocuk suona ö?renmek için bir ustan?n yan?na ç?rak olarak girer, hikaye Sha'an'xi eyaletinin k?rsal kesimlerinde geçmektedir. Ancak ça??n h?zl? geli?melerine paralel olarak suona hem üretim hem de icra anlam?nda krize girmi?tir. Nesilden nesile devredilemez duruma gelen bu çalg? yok olma noktas?ndad?r.

Di?er maddi olmayan kültür miraslar? gibi, suonan?n yükseli?i ve çökü?ü de bu sanat? besleyen topra?a ba?l?. Halk bu çalg?y? sevdi?i sürece bu sanat?n varl??? da sürecek. T?pk? filmdeki Jiao San adl? ustan?n söyledi?i gibi, suona sadece dü?ün ve cenaze törenlerinde çal?nan bir çalg? olmakla kalmay?p, s?radan halk?n ilgi gösterdi?i bir u?ra? olmal?d?r.

Çin'de kentle?me h?z? her geçen gün art?yor. Ekonomik nedenlerinden ötürü, insanlar?n suona ve suona ustalar?na bak??? da de?i?meye ba?lad?.

?imdi filmdeki baz? sahnelere bakal?m: Daha önce Tian Min'in suona ö?renmesinde ?srar eden babas?, ekonomik nedenlerden ötürü, Tian Min'in bir meslek edinmesini ister. Eskiden Tian Min'in suona müzik grubunun ?efli?ine atanmas? haberini heyecanla kar??layan köylüler de art?k ona ilgi göstermez olmu?tur. Yeni ya?am tarz?, yeni al??kanl?klar k?rsal kesimlere de ad?m atmaya ba?lam??t?r. Tarlalar?nda çal???rken cep telefonuyla müzik dinleme lüksüne kavu?an köylülerin art?k geleneksel bir çalg?y? çalma ve dinleme hevesi de kalmam??t?r.


Son y?llarda maddi olmayan kültür miraslar?n? korumaya önem veriliyor. Ancak bu nas?l yap?labilir?

Maddi olmayan kültür miraslar?n? koruma, asl?nda k?rsal kesimlerdeki huzurlu ya?am? korumak demektir. Ancak kentle?menin h?z? ve ölçe?i artt?kça, k?rsal kesim bo?almakta ve k?rsala özgü ya?am tarz? da giderek otantik bir hal almaktad?r. Köyden kente göç artm??t?r. Özellikle gençler daha iyi imkanlar hevesiyle büyük kentlere ak?n etmektedir. Ancak e?itim eksi?i olan bu gençler büyük kentlerde yorucu i?lerde zamanlar?n? tüketmektedir.

Filmin ilk yar?s?nda k?rsal ya?am, sade ve temiz havas?yla gösterilir. Nehir sular? tertemiz, bitkiler yemye?ildir. Köylüler topraklar?nda sa?l?kl? bir ?ekilde çal???r. Zengin say?lmazlar, fakat kendi ya?amlar?n? sürdürebilmektedirler. Ancak günümüzde bu görüntüler art?k uzak bir hat?raya dönü?tü.

Filmde suona ustas?n?n bir mezar?n önünde çald??? “Song of Phoneix” adl? ?ark? bir tür çaresizli?i yans?t?r...

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 太阳城代理 申博游戏登入不了 澳门赌场 星级百家乐
菲律宾申博在线游戏 申博会员充值不了 申博真人游戏 菲律宾申博77
真钱百家乐 菲律宾申博娱乐 申博现金网址 申博娱乐
捕鱼游戏 现金网百家乐 申博现金百家乐 太阳城申博开户
申博电子游戏 申博百家乐 申博客户端下载 澳门新葡京赌场