Bir k?y hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

2016-06-20 14:03:03 申博游戏登入

Bir k?y hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

Bir köy hikayesi: Anka Ku?u ?ark?s?

Çin sinemas?n?n dördüncü nesil yönetmenlerinden Wu Tianming'in son filmi “Bai Niao Chao Feng” (Anka Ku?u ?ark?s?) 6 May?s'ta Çin'de gösterime girdi.

Filmde suona (geleneksel bir Çin çalg?s?, bir çe?it zurna) çalan bir genç ve bir suona üstad? aras?ndaki ba? anlat?l?yor.

Film, suona ustalar?n?n yükseli? ve çökü?üne odaklan?yor. Çin geleneksel çalg?s? suonan?n giderek kaybolmas?n?n arka plan?nda, h?zl? kentle?me sürecinin, k?rsal ya?amdan hangi de?erleri götürdü?ü hissediliyor.

Filmde Tianmin adl? bir çocuk suona ö?renmek için bir ustan?n yan?na ç?rak olarak girer, hikaye Sha'an'xi eyaletinin k?rsal kesimlerinde geçmektedir. Ancak ça??n h?zl? geli?melerine paralel olarak suona hem üretim hem de icra anlam?nda krize girmi?tir. Nesilden nesile devredilemez duruma gelen bu çalg? yok olma noktas?ndad?r.

Di?er maddi olmayan kültür miraslar? gibi, suonan?n yükseli?i ve çökü?ü de bu sanat? besleyen topra?a ba?l?. Halk bu çalg?y? sevdi?i sürece bu sanat?n varl??? da sürecek. T?pk? filmdeki Jiao San adl? ustan?n söyledi?i gibi, suona sadece dü?ün ve cenaze törenlerinde çal?nan bir çalg? olmakla kalmay?p, s?radan halk?n ilgi gösterdi?i bir u?ra? olmal?d?r.

Çin'de kentle?me h?z? her geçen gün art?yor. Ekonomik nedenlerinden ötürü, insanlar?n suona ve suona ustalar?na bak??? da de?i?meye ba?lad?.

?imdi filmdeki baz? sahnelere bakal?m: Daha önce Tian Min'in suona ö?renmesinde ?srar eden babas?, ekonomik nedenlerden ötürü, Tian Min'in bir meslek edinmesini ister. Eskiden Tian Min'in suona müzik grubunun ?efli?ine atanmas? haberini heyecanla kar??layan köylüler de art?k ona ilgi göstermez olmu?tur. Yeni ya?am tarz?, yeni al??kanl?klar k?rsal kesimlere de ad?m atmaya ba?lam??t?r. Tarlalar?nda çal???rken cep telefonuyla müzik dinleme lüksüne kavu?an köylülerin art?k geleneksel bir çalg?y? çalma ve dinleme hevesi de kalmam??t?r.


Son y?llarda maddi olmayan kültür miraslar?n? korumaya önem veriliyor. Ancak bu nas?l yap?labilir?

Maddi olmayan kültür miraslar?n? koruma, asl?nda k?rsal kesimlerdeki huzurlu ya?am? korumak demektir. Ancak kentle?menin h?z? ve ölçe?i artt?kça, k?rsal kesim bo?almakta ve k?rsala özgü ya?am tarz? da giderek otantik bir hal almaktad?r. Köyden kente göç artm??t?r. Özellikle gençler daha iyi imkanlar hevesiyle büyük kentlere ak?n etmektedir. Ancak e?itim eksi?i olan bu gençler büyük kentlerde yorucu i?lerde zamanlar?n? tüketmektedir.

Filmin ilk yar?s?nda k?rsal ya?am, sade ve temiz havas?yla gösterilir. Nehir sular? tertemiz, bitkiler yemye?ildir. Köylüler topraklar?nda sa?l?kl? bir ?ekilde çal???r. Zengin say?lmazlar, fakat kendi ya?amlar?n? sürdürebilmektedirler. Ancak günümüzde bu görüntüler art?k uzak bir hat?raya dönü?tü.

Filmde suona ustas?n?n bir mezar?n önünde çald??? “Song of Phoneix” adl? ?ark? bir tür çaresizli?i yans?t?r...

Takvim

Haberler:
Son Dakika Türkiye ?in Dünya ?in - Türkiye
Ekonomi:
Son Haberler ?in Ekonomisi Türkiye Ekonomisi Dünya Ekonomisi Fuarlar Gündem
Turizm:
Gezelim G?relim Seyahat Defteri Y?resel Lezzetler Seyahat Mito
Kültür ve Ya?am:
Sa?l?k ?in - Türkiye ?in Sinemas? Biliyor Musun Bilmiyor Musun R?portaj
yoresel:
Güncel Etnik Kültür Kültür Miraslar? Y?resel Lezzetler
?ince ??retimi:
?ince Hakk?nda Temel Bilgiler Hem E?lenin Hem ??renin Atas?zleri ve Deyimler ?iirler Günlük ?ince Konu?malar?
China TV:
Kültür Merhaba ?in
Web Radyo:
Gündem Pazartesi Sal? ?ar?amba Per?embe Cuma Haftasonu
Galeri:
?in Dünya Moda Seyahat Spor
网站地图 太阳城app下载 太阳城亚洲注册 申博客户端下载 真钱百家乐
申博开户网登入 菲律宾太阳城申博88 菲律宾申博官网注册 菲律宾申博太阳城娱乐登入
申博电子游戏 菲律宾申博开户 太阳城登入 澳门金沙娱乐场
太阳城app下载 申博太阳城直营网 太阳城代理 太阳城亚洲开户
太阳城手机版 申博真人游戏 ag国际馆 申博游戏登入不了